Veelgestelde vragen over Diftar Borne

Wat is Diftar precies?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, kortweg DIFTAR. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2020, naast een vast basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw grijze container aan de straat zet of de keren dat u restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Wanneer wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd?

Op 1 januari 2020 wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd.

Waarom wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd?

De gemeenten voeren dit nieuwe afvalbeleid in om het restafval te verminderen en inwoners die goed scheiden te belonen. Het doel is om in 2030 nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar te hebben. Deze doelstelling is door de gezamenlijke Twentse gemeenten vastgesteld.

Wat betaalt u met Diftar in Borne?

De gemeenteraad neemt het besluit over de tarieven. Dat gebeurt aan het eind van dit jaar (december). Het tarief is gebaseerd op het aantal liters. Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 8x zoveel als een vuilniszak van 30 liter die naar de ondergrondse container wordt gebracht. U betaalt dus niet per kilo, maar op basis van een literprijs voor restafval.

Waarom zijn er nog geen definitieve tarieven?

De definitieve tarieven worden in december door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast kan de afvalstoffenheffing nog stijgen of dalen door bijvoorbeeld landelijk opgelegde belastingen. Het afgelopen jaar is de verbrandingsbelasting voor restafval gestegen van €13,21 per ton naar ruim €32,00 per ton. Dit kan bijvoorbeeld weer worden verhoogd.

Hoe werkt het nieuwe afvalbeleid?

Laagbouwwoningen
Alle laagbouwwoningen beschikken over minicontainers die door een chip uniek en aan het adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze chips uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan GBTwente. Wij verwerken dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van de ledigingen vormt dus vanaf 1 januari 2020 de basis voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Alle huishoudens, hoogbouw en laagbouw, hebben straks toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainers in Borne. Deze kunt u openen met uw milieupas. Iedere inworp in de ondergrondse restafvalcontainer wordt zodoende geregistreerd. De registratie van het gebruik van de ondergrondse containers en/of het ledigen van de minicontainers is vanaf 1 januari 2020 de basis voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing per huishouden.

Hoogbouwwoningen
U hebt toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met uw milieupas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik geregistreerd en vormt dit de basis voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een datachip in de containers die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Verandert er iets in het ophalen van het afval? 

Nee, het restafval wordt eens per vier weken opgehaald, het verpakkingsafval eens per vier weken en het groenafval eens per twee weken. Oud papier wordt opgehaald door de verenigingen.  Wat wel veranderd is dat er extra ondergrondse restafval containers komen en extra ondergrondse papiercontainers.

Waar komen deze ondergrondse containers?

Er worden naar verwachting 10 extra ondergrondse restafval containers geplaatst in Borne, 1 in Zenderen en 1 in Hertme. Daarnaast komen er ongeveer 4 ondergrondse containers voor oud papier. De verwachting is dat de ondergrondse restafvalcontainers als volgt worden verdeeld:

  • Bornsche Maten: 2 containers
  • Letterveld I: 1 container
  • Letterveld II: 2 containers
  • Stroom-Esch: 2 containers
  • Tichelkamp: 1 container
  • Wensink-Noord: 1 container
  • Wensink-Zuid: 1 container

U heeft de brief niet gehad voor het omwisselen van de containers, wat moet u doen?

Neem hiervoor contact op met het speciale nummer van Twente Milieu via 0800-0201042. U kunt hier telefonisch uw keuze doorgeven.

Kunt u uw containers na de keuze nog omwisselen?

U kunt maximaal 1x per jaar gratis uw gft en restafval containers laten omruilen. Dit geldt ook na een verhuizing, als u dat binnen 3 maanden laat weten. In de overige gevallen zijn er kosten aan verbonden. Hierover kunt u contact opnemen met Twente Milieu.

Leidt dit nieuwe afvalbeleid tot extra dumpingen en meer zwerfaval?

De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door.

Waarom wordt afval gescheiden?

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Waarom moet u afval scheiden, het komt toch allemaal op een hoop?

Twente Milieu zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af bij de verwerkers. Het komt dus niet op een hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

Waarom betaalt u per storting/aanbieding en niet per kilo?

Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag.

Mag u zakken gebruiken in uw grijze container?

In uw grijze container mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt.

U gebruikt de restcontainer niet. Krijgt u dan korting?

Nee, dat is niet het geval. Alle huishoudens betalen een gelijk basisbedrag. Alleen het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit.

Waar vindt u meer informatie?

Wanneer u informatie mist kunt u contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Borne via het contactformulier of via 0900 – 85 20 111.

Wat als u geen gebruik wilt maken van het nieuwe afvalbeleid, maar alles op een eigen manier wilt afvoeren?

Dat is niet mogelijk.  Twente Milieu is de aangewezen partij voor de inzameling van het huishoudelijke afval. U kunt dit dus alleen aan deze inzamelaar aanbieden.

Wat als uw buurman zijn afval in uw container gooit?

U betaalt per keer dat u de container aan straat zet en niet per kilo. Als iemand anders afval in uw container gooit wanneer deze aan straat staat dan heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag, want het afval wordt immers niet gewogen.

Hoe zwaar mag uw container zijn?

De inzamelvoertuigen kunnen om technische redenen de containers maar tot een bepaalde gewichtslimiet (maximaal 70 kilo) ledigen, daarboven worden containers automatisch geweigerd door de belading. Zorg ervoor dat de containers onder de 70 kilo blijven, dit geldt voor alle containers. U kunt een te zware, geweigerde container opnieuw aanbieden in de eerstvolgende haalronde, mits deze dan minder zwaar is. Overigens wordt een weigering van de restafval container niet in rekening gebracht.

U heeft geen achterom bij uw woning en moet uw container dus voor uw huis plaatsen. Zit er een slot op de containers?

Er zit geen slot op de containers. U kunt desnoods wel zelf de container afsluiten, maar deze moet open zijn op de inzameldag, anders wordt de container niet geleegd.

Kunt u kwijtschelding ontvangen op uw afvalkosten?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding aanvragen.

U heeft medisch afval. Wordt daar rekening mee gehouden?

Ja, daar kan rekening mee worden gehouden. Huishoudens waar sprake is van een situatie met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij GBTwente een tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp van uw DigiD aanvragen via ons digitaal loket Mijn GBTwente. U vult hiervoor een aanvraag medisch afval in en stuurt een bewijsstuk mee. 

  • Dit bewijsstuk kan een aankoopbon of -overzicht van de (online)apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft zijn. Op de bon moeten uw naam, de datum van aanschaf en het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn. 
  • U kunt als bewijsstuk ook een verklaring van de apotheker of uw (huis)arts indienen. Een blanco verklaring kunt u hier downloaden en printen. Deze verklaring vult u in en laat u ondertekenen bij uw apotheek of (huis)arts. Stuur deze verklaring als bewijsstuk bij uw aanvraag mee.  

Heeft u speciaal vragen hierover? Bekijk dan de veelgestelde vragen over medisch afval of neem telefonisch contact op via 14 074.

Waar kunt u het luierafval kwijt?

Luierafval wordt momenteel niet gescheiden ingezameld omdat er geen gescheiden verwerking mogelijk is en kan daarom bij het restafval. Maakt u nu gebruik van de tijdelijke regeling voor huishoudens met veel babyluierafval? Deze tijdelijke regeling komt in januari te vervallen.

Waarom is de reactietermijn tot en met 1 september?

Voor de invoering van Diftar in Borne is minimaal driekwart jaar voorbereidingstijd nodig. De keuze voor de nieuwe containers is een belangrijke stap daarin. In oktober volgt de uitgifte van de nieuwe containers en de inname van de oude gft en rest containers. Voor een goed verloop zijn minimaal twee maanden nodig voor controle en “proefdraaien”.  Er wordt onder andere gekeken of alle chips op de containers werken en of alle inzamelmiddelen bij het juiste adres staan. Ook de registratie zelf wordt gecontroleerd, waarbij de verbinding met GBTwente belangrijk is. Wij leggen immers de aanslag voor de afvalstoffenheffing op.

Vanwege de vakantieperiode is gekozen voor een lange reactietermijn van ruim 4 weken. Hierdoor kan iedereen gebruik maken van het keuzeformulier online of telefonisch. Alle huishoudens krijgen in de loop van september bericht over de gemaakte keuze en het ontvangen van de nieuwe containers.