Privacyregeling (webversie)

Bescherming persoonsgegevens

GBTwente hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe GBTwente omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Het GBT verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.
 

Hoe gaat GBTwente om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten op onze website. Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GBTwente verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste belastingheffing en –inning en uitvoering van de wet WOZ. Voor het gebruik van deze gegevens heeft GBTwente onder andere een autorisatie van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens. In deze autorisatie is vastgelegd welke persoonsgegevens vanuit de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) mogen worden gebruikt. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens, maar ook bijvoorbeeld geboorte- of overlijdensdatum. Daarnaast verwerkt GBTwente ook andere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers, email adressen en IBAN nummers.
 

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt GBTwente ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:
 • Burger Service Nummer (BSN)1
 • Medische gegevens2 voor de beoordeling of belastingplichtige in aanmerking komt voor een tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

GBTwente verwerkt uw persoonsgegevens en uw Burgerservicenummer als ‘bijzonder’ persoonsgegeven als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. Wij vragen en gebruiken uw Burgerservicenummer o.a. voor persoonlijke dienstverlening bij:

 • Telefonisch contact
 • Bezoek aan ons digitaal loket of contactformulier
 • Opleggen en invorderen van aanslagen gemeentelijke belastingen
 • Bezwaarafhandeling
 • Verzoeken tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Doorgeven of wijzigen bankrekening nummer (voor automatische incasso)
 • Op- of afvoeren van een hond in de administratie
 • Waardering objecten
 • Opvragen taxatierapport
 • Klachtafhandeling

Bewaartermijn

GBTwente bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

GBTwente verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GBTwente blijft tevens verantwoordelijk voor deze verwerking. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

GBTwente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wenst kunt u per e-mail3 ([email protected]) een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon zullen wij u vervolgens uitnodigen om met uw identiteitsbewijs langs te komen.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens4 kunt u lezen wat al uw rechten zijn bij het gebruik maken van uw persoonsgegevens.

Cookies

GBTwente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyregeling, neem dan contact op via [email protected].

Klacht

Mocht u toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer Jeroen Litjens, via [email protected]. Uw klacht wordt dan middels onze klachtenregeling behandeld waarbij de Functionaris Gegevensbescherming de klachtencoördinator adviseert bij de afhandeling van de klacht. Bent u het niet eens met de beslissing of bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u zich in tweede instantie wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig in behandeling en onderzoekt uw klacht. De Nationale Ombudsman deelt zijn uiteindelijke bevindingen aan u en de gemeente mee.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


1 Hoewel het BSN onder de AVG géén bijzonder persoonsgegeven meer is, bestaat wel de mogelijkheid voor Europese lidstaten om voorwaarden te stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN.

2 Aankoopbon of -overzicht van de apotheek voor materialen en/of hulpmiddelen. 

3 Een digitaal formulier voor een dergelijk verzoek is binnenkort beschikbaar.

4 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.


Aan de webversie van onze Privacyregeling kunnen geen rechten worden ontleend.