Veelgestelde vragen over de toeslagenaffaire

Heeft u op of voor 31 december 2021 wel een brief van de Belastingdienst gehad, maar nog geen brief van GBTwente ontvangen?

Neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor onze webpagina over de toeslagenaffaire. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij GBTwente. Hier vindt u ook de contactgegevens van onze collega’s en wanneer zij beschikbaar zijn.

Heeft u na 1 januari 2021 betaald voor een belastingaanslag van 2020 of eerder?

In veel gevallen storten wij het betaalde bedrag terug op uw rekening. Of dit voor uw betaling geldt ziet u in de beslisboom kwijtschelding, deze vindt u op onze pagina over de toeslagenaffaire. Geldt dit voor uw betaling? Dan ontvangt u hierover van ons een brief.

Heeft u een belastingaanslag van ons gekregen over het jaar 2021?

De kwijtschelding gaat over het belastingjaar 2020 en eerder. De belastingaanslag over het jaar 2021 moet u dus wel betalen. Klik hier voor meer informatie over betalen. Heeft u moeite met betalen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor welke aanslagen krijgt u wel kwijtschelding?

U krijgt kwijtschelding voor alle soorten aanslagen die voldoen aan de criteria voor de kwijtschelding. Dit zijn:

  • Alle soorten aanslagen tot en met belastingjaar 2020 waarvoor op 31 december 2020 nog een bedrag openstond
  • Alle soorten aanslagen die betrekking hebben op het jaar 2020 maar in 2021 zijn opgelegd

Voor welke aanslagen krijgt u geen kwijtschelding?

Niet alle aanslagen gemeentelijke belastingen van uw gemeente komen in aanmerking voor kwijtschelding. Aanslagen die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding zijn:

  • Belastingaanslagen over het jaar 2021
  • Alle aanslagen die u voor 31 december 2020 heeft betaald

Voor alle gedupeerde ouders is door het kabinet met de publieke schuldeisers (zoals gemeenten) afgesproken dat zij tijdelijk stoppen met het opeisen van geld of goederen die zij van u tegoed hebben (op de pauzeknop drukken). Deze pauzeknop wordt ook wel het wettelijk moratorium genoemd. Dit is een wettelijk ingestelde afkoelingsperiode van één jaar. Het doel van het moratorium is om gedupeerde ouders rust en tijd te geven om hun schulden, als gevolg van de toeslagenaffaire en na de hersteloperatie toeslagen[1], goed af te wikkelen. Het wettelijk moratorium geldt vanaf de dag dat gedupeerde ouders compensatie hebben ontvangen voor alle aanslagen waarvan de laatste betaaldag al verstreken is. Deze pauzeknop start automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen. 

Let op: Heeft u een automatische incasso afgegeven voor het betalen van uw schuld(en)? Dan blijft GBTwente het termijnbedrag van uw rekening afschrijven en geldt voor u de pauzeknop niet.

Wat gebeurt er met de aanslagen van belastingjaar 2022?

Voor aanslagen van belastingjaar 2022 wordt geen kwijtschelding verleend. Heeft u de compensatie van de belastingdienst ontvangen voordat de laatste betaaldatum van de aanslag is verstreken? Dan moet u de aanslag op deze datum betalen. Kunt u de aanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven (maximaal 10 termijnen), of een betaalafspraak maken.

Heeft u de compensatie van de belastingdienst ontvangen na de laatste betaaldag van de aanslag 2022? Dan komt u mogelijk voor het wettelijk moratorium (de pauzeknop) in aanmerking. Dit geven we dan aan in de kwijtscheldingsbrief die u van ons krijgt.  

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de kwijtschelding?

Bent u het niet eens met onze beslissing om uw openstaande aanslagen kwijt te schelden? Neemt u dan eerst contact met ons op. Wij helpen u graag. Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing? Doe dit dan binnen zes weken na de datum van deze brief. Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de kwijtschelding. Bezwaar maken kan op drie manieren.

  1. Digitaal: Login via Mijn GBTwente. Klik op Bezwaar indienen kwijtschelding. U komt dan in het scherm waar u kunt aangeven waarom u het niet eens bent met de kwijtschelding.
  2. Per mail: Stuur uw bezwaar naar [email protected]. Zet in het onderwerp van uw mail duidelijk dat u bezwaar maakt tegen het besluit kwijtschelding toeslagenaffaire.
  3. Per post: Stuur uw bezwaar naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo. Schrijf op uw bezwaarschrift duidelijk dat u bezwaar maakt tegen het besluit kwijtschelding toeslagenaffaire.

Wat gebeurt er als de pauzeknop (wettelijk moratorium) vervalt?

De pauzeknop wordt ook wel het wettelijk moratorium genoemd. Het doel van de pauzeknop is om gedupeerde ouders rust en tijd te geven om hun schulden (als gevolg van de toeslagenaffaire) na de hersteloperatie, goed af te wikkelen. De pauzeknop duurt één jaar en geldt voor alle aanslagen waarvan de laatste betaaldag al was verstreken voor de dag dat u de compensatie heeft ontvangen.

Na één jaar stopt de pauzeknop. Op of voor deze datum moet u het openstaande bedrag of de openstaande bedragen hebben betaald. Op het moment dat wij voor u de pauzeknop hebben ingedrukt én deze eindigt, ontvangt u van ons een brief. In die brief leest u welke aanslagen onder de pauzeknop vielen en wat u nu precies moet doen.

 

Wat gebeurt er met de Catshuisregeling en reguliere kwijtschelding?

  • Wordt bij het vaststellen van het vermogen voor reguliere kwijtschelding het compensatiebedrag vrijgelaten?  
Nee, het compensatiebedrag dat de gedupeerde ouder heeft gekregen, wordt bij het vaststellen van vermogen niet vrijgelaten. Het compensatiebedrag telt dus mee bij het vaststellen van het vermogen, en daarmee bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor reguliere kwijtschelding. Er is geen vrijlating van het compensatiebedrag opgenomen in de wet. Dat is besloten door de Ministeriële Commissie Herstel Toeslagen (MCTH).
 
  • Waar vind je het besluit dat het compensatiebedrag niet uitgesloten mag worden van de vermogenstoets om over te gaan tot kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen? 
Op 29 oktober 2021 heeft de Ministeriële Commissie Herstel Toeslagen (MCTH) besloten dat het ontvangen compensatiebedrag meetelt bij het bepalen van vermogen in het kader van de vrijlating voor de gemeentelijke belastingen. Als reden is genoemd dat deze belastingen er zijn om ‘mee te betalen voor het gebruik van overheidsvoorzieningen’. Iedereen die dat kan, moet hier ook aan meebetalen.
Het besluit van de MCTH is openbaar.
 
  • Wel geautomatiseerde kwijtschelding 

Situatie 1: geautomatiseerde kwijtschelding 
Bij geautomatiseerde kwijtschelding worden er diverse gegevens gecontroleerd, zoals het vermogen en het RDW. De Belastingdienst ontvangst jaarlijks van alle banken met een licentie in Nederland de saldo’s en ontvangen rente op bankrekeningen van alle Nederlanders. De banken rapporteren over de stand van zaken op 31 december. De peildatum is dus altijd 31 december van een afgesloten belastingjaar. In juni worden deze gegevens door de Belastingdienst ook het Inlichtingenbureau beschikbaar gesteld. Dit zijn dan de vermogensgegevens van 31 december van het belastingjaar ervoor. Het ILB telt de saldo’s en de ontvangen rente van alle bankrekeningen van he thuishouden bij elkaar op. Indien een huishouden een banksaldo heeft dat gelijk is aan of groter is dan de vermogensnorm, leidt dat tot een belemmering. 

Situatie 2: geautomatiseerde kwijtschelding met een belemmering 
Is er sprake van een belemmering? Dan wordt er gekeken naar de actuele situatie. Die gegevens vragen wij vervolgens op naar aanleiding van de lijst die wij van het ILB krijgen. 

Situatie 3: nieuwe aanvraag
Bij een nieuwe aanvraag gelden de actuele gegevens. Dus de bankgegevens van nu. Dan gelden niet de vermogensgegevens van 31 december van het belastingjaar ervoor.  

 

[1] De hersteloperatie toeslagen compenseert ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is in maart 2020 opgericht.