Veelgestelde vragen van ondernemers 

U bent ondernemer/ u heeft een bedrijf. Hoe kunt u inloggen in ons digitaal loket Mijn GBTwente?

Ondernemers en bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning of een combinatie van het RSIN nummer en het aanslagnummer.

Wanneer bent u voor de gemeentelijke belastingen een ondernemer?

Volgens de wet (en voor GBTwente) bent u ondernemer als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. Wilt u meer informatie over wanneer u een ondernemer bent? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

Wie krijgt de aanslag de persoon of het bedrijf?

Bij een eenmanszaak staan de belastingen voor het bedrijf op dezelfde aanslag als de belastingen voor het privé-gedeelte. Een eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijk persoon met een bedrijf. Bij alle andere rechtsvormen gaat de aanslag naar het bedrijf.

U start een bedrijf vanuit huis. Veranderen de aanslagen van de gemeentelijke belastingen?

Nee, de aanslagen van de gemeentelijke belastingen veranderen niet zolang u niets aan uw woning verandert.

U bent geen eigenaar maar gebruiker van een bedrijfspand of grond. Wie betaalt de OZB?

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Gebruikersbelasting is net als eigenarenbelasting een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker dan betaalt u de aanslag voor het hele jaar.

U wordt of bent maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet GBTwente één persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren kent, wordt één belastingplichtige aangewezen op basis van de beleidslijn van GBTwente.

De aanslag kan wel op een andere naam worden gezet. Er moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door alle eigenaren. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Er staan zowel privé- als zakelijke belastingen op mijn aanslag. Kan de aanslag gesplitst worden?

Het mogelijk om een aanslag te splitsen in een zakelijk en een privé deel. Het splitsen van uw aanslag vraagt u aan via ons contactformulier*

*Let op: de aanvraag voor splitsing geldt voor het vólgende belastingjaar. Stel dat u in 2021 de splising aanvraagt, dan kunt u pas in 2022 uw aanslag gesplitst ontvangen.

Kan de tenaamstelling van de aanslag gewijzigd worden?

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Kunt u als ondernemer kwijtschelding aanvragen?

Als ondernemer kunt u kwijtschelding aanvragen voor het privé-gedeelte van uw aanslag. Voor het zakelijke deel kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie en normbedragen vindt u op onze pagina Kwijtschelding aanvragen.

Wat is de waardepeildatum?

GBTwente stelt de WOZ-waarde vast naar het waardeniveau op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Voor belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. We kijken voor 2021 dus naar de marktomstandigheden vóór de start van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.

In welke gevallen heeft het coronavirus wel invloed op de waarde van vastgoed?

Er is een uitzondering waarbij het coronavirus wel invloed heeft op de WOZ-waarde. Dit komt voor bij vastgoed waarbij de coronamaatregelen zorgen voor gebruiksbeperking. Denk bijvoorbeeld aan niet essentiële winkels, theaters, horecagelegenheden bioscopen, musea, sportverenigingen en dorpshuizen. In deze situaties wordt gekeken naar de situatie op 1 januari 2021 (toestandspeildatum). Omdat de periode van gebruiksbeperking wordt vergeleken met de totale gebruiksperiode wordt ook dan verwacht dat de waardeverandering van het vastgoed klein is. (Bron: Waarderingskamer)

Waar vindt u meer informatie over het betalen van uw aanslag?

Naast uw aanslag ontvangt u ook informatie over hoe u de aanslag kunt betalen. Heeft u meer informatie nodig over het maken van een betaalafspraak of maatwerkafspraak? Klik hier voor onze pagina over Maatregelen corona voor ondernemers.

Heeft het Coronavirus/de pandemie invloed op de WOZ-waarden voor 2021?

Op 6 november 2020 heeft de Waarderingskamer hierover haar inzichten gepubliceerd. Zij hebben zich daarin laten adviseren door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (ESBL). Het ESBL concludeert dat er voor de woningen geen invloed geconstateerd wordt. De berichten laten zien dat deze markt geen effecten ervaart van de covid-19 pandemie en de getroffen maatregelen. Voor de niet-woningen geldt dit in het algemeen ook, alleen in zeer uitzonderlijke situatie en dan zeer gering is er mogelijke invloed geconstateerd.

Het resultaat is een afwegingskader waaraan de specifieke situatie getoetst kan worden. Indien het object dan tot de categorie behoort waar maatregelen “ruim” invloed hebben gehad op de waarde, rest als sluitstuk dan nog een inschatting van deze waardeverandering naar toestandsdatum 1-1-2021. GBTwente heeft voor deze objecten per categorie een inschatting van de waardeverandering gemaakt en verwerkt in de taxaties voor dit belastingjaar.

(Bron: Waarderingskamer)

U mocht uw pand winkel/horeca niet gebruiken. In hoeverre houdt GBTwente hier rekening mee bij de taxatie?

Bij de taxatie voor winkels en horeca panden is rekening gehouden met het aantal gesloten dagen, de dagen open met beperking en niet gesloten dagen in 2020. Voor 2021 is een inschatting gemaakt voor deze dagen. In hoeverre dit de waarde beïnvloedt ziet de ondernemer op het taxatieverslag.   

Type object
Belastingjaar
Aantal dagen gesloten
Aantal dagen open met beperkende maatregelen
Aantal dagen open
Dagen totaal
Horeca
2020
157
135
74
366
Winkels
2020
18
263
85
366
Horeca
2021
117
248
0
365
Winkels
2021
117
248
0
365

Kunt u op mijn taxatieverslag zien of er rekening is gehouden met de invloed van het coronavirus/de pandemie?

Als het pand tot de categorie behoort waarbij de specifieke maatregelen gelden dan heeft dit geleid tot een substantiële waardeverandering. Dat kunt je in het taxatieverslag herkennen aan het onderdeel ”8870 - Corona correctie”.

In de taxatie is rekening gehouden met het coronavirus/de pandemie. De waarde is verlaagd. Toch moet u meer betalen. Hoe kan dat?

de hoogte van het te betalen bedrag wordt alsvolgt berekend: 

  • De WOZ-waarde van het pand x het tarief ozb eigenaar niet-woning
  • De WOZ-waarde van het pand x het tarief ozb gebruik niet woning (voor gebruikers)

Veel gemeenten hebben de tarieven verhoogd. In 2021 kan hierdoor een lagere WOZ-waarde toch een hoger te betalen bedrag betekenen.