Veelgestelde vragen over de aanslag

Wat moet ik doen als ik nog geen aanslag heb ontvangen?

Veel van onze klanten hebben zich aangemeld bij MijnOverheid. Uw aanslag wordt dan niet per post verstuurd maar digitaal klaargezet. Raadpleeg hiervoor uw berichtenbox in MijnOverheid. Zorg er voor dat uw mailadres juist is ingesteld zodat u hierover automatisch bericht ontvangt. Ga naar www.mijnoverheid.nl en log in met uw DigiD.

Wat is een gecombineerde aanslag?

Ieder jaar krijgt u een belastingaanslag waar uw gemeentelijke belastingen (voor uw roerende en onroerende zaken) op staan. Dit is de ‘gecombineerde aanslag’.

Op de gecombineerde aanslag (aanslagbiljet) kunnen de volgende belastingen staan. Dit zijn:
- onroerendezaakbelasting (OZB): voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden en gebruikers van bedrijfspanden.
- rioolheffing: voor gebruikers van woningen en bedrijfspanden; u betaalt voor het gebruik van het riool.
- afvalstoffenheffing: wat u betaalt om het huisvuil op te kunnen laten halen en te verwerken.
- hondenbelasting: voor de houder van één of meer honden.
 

De gecombineerde aanslag staat op naam van één persoon per huishouden (belastingplichtige). Dit hoeft niet de hoofdbewoner te zijn. Let op: uw situatie bepaalt welke belastingen op uw aanslagbiljet staan.

Waarom ontvang ik een eigenarenaanslag op naam van een overleden persoon (erven van)?

De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging 'de erven van'. Wilt u de tenaamstelling wijzigen? Neem contact op met uw notaris. Hij geeft de wijziging ook door aan het kadaster. Hier vindt u meer informatie van het Kadaster.

Ik ben geen eigenaar (meer), waarom krijg ik toch een eigenarenaanslag?

Hebt u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. In de meeste gevallen worden de eigenarenbelastingen tussen koper en verkoper verrekend via de notaris.

Wij zijn samen eigenaar/gebruiker, maar de aanslag staat op één naam. Hoe kan dit?

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Dit volgens de beleidslijn van GBTwente.

Wat is een navorderingsaanslag?

Een navorderingsaanslag wordt opgelegd door GBTwente als is gebleken dat er minder belasting is opgelegd dan had gemoeten. Een navorderingsaanslag mag alleen worden opgelegd als sprake is van een nieuw feit of kennelijke fout. Het gaat om informatie waarvan men bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee men redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn. Ook voor de belastingplichtige moet het redelijkerwijs herkenbaar zijn dat er een fout gemaakt is. Tot uiterlijk vijf jaar na het betreffende belastingjaar kan een navorderingsaanslag opgelegd worden.

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Als er sprake is van spelfouten, maar voor de belastingplichtige is wel herkenbaar dat hij of zij bedoeld wordt, dan is de aanslag rechtsgeldig. U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven. 

Kan de aanslag op een andere naam gesteld worden?

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Daarbij gebruiken wij beleidsregels.

Bij overlijden van diegene die tot het overlijden de aanslag ontving, wordt de aanslag opgelegd aan de "erven van". Het is niet vanzelfsprekend, dat het eigendom dan op de achtergebleven partner wordt opgelegd. Om dat tóch te bewerkstelligen, zal de nabestaande deze eigendomswijziging (tenaamstelling) moet regelen via de notaris; indien er sprake is van een wilsbeschikking en in het bijzonder een testament, dan de notaris verzoeken deze akten ten uitvoer te leggen bij het Kadaster, zodat het kan worden ingeschreven in de openbare registers. Is er niets geregeld, dan kan de nabestaande de notaris verzoeken de “wilde boedel” ook te regelen. In alle gevallen zal men voor de notariële dienstverlening moeten betalen.

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont. Wat moet ik doen?

Verzoek is om de envelop met inhoud terug te sturen naar retour afzender met daarop de vermelding 'verhuisd' of 'onbekend op dit adres'. Weet u het nieuwe adres van die persoon, dan dit ook graag vermelden op de envelop.

Wanneer ontvang je een specificatie bij een aanslag?

In het geval dat een belastingplichtige eigenaar en/of gebruiker is van meerdere panden wordt een specificatie meegestuurd met het aanslagbiljet. Hierop staan de diverse panden en de bijbehorende belastingsoorten vermeld.